Ocena zgodności maszyn

 
OCENA ZGODNOŚCI MASZYN Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z przepisów prawa, oferujmy Państwu wykonanie ekspertyzy, w zakresie oceny maszyn pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami BHP.

1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, zobowiązuje pracodawców do podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn, jako narzędzi pracy. Pod pojęciem maszyny należy rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy. Ekspertyza adresowana jest dla Klientów posiadających maszyny, udostępniane pracownikom w przedsiębiorstwie lub zakładzie i ma na celu sprawdzenie ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.2

Ocena zgodności maszyn