HACCP

OPRCOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, systemów zarządzania bezpieczeństwa żywności w tym:

 

 1. Dobra Praktyka Higieniczna GHP.
 2. Dobra Praktyka Produkcyjna GMP.haccp
 3. System HACCP.
 4. System BRC.
 5. System IFS.
 6. ISO 22000.

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności nie jest modą, lecz warunkiem konkurencyjności. Wymóg jego posiadania dotyczy wszystkich przedsiębiorstw bez względu na wielkość, formę własności czy branżę. Nasi specjaliści na bazie wieloletniego doświadczenia wypracowali własną metodę wdrażania, która jest podzielona na poszczególne etapy. Wdrażanie danego systemu trwa zazwyczaj od 2 tygodni w przypadku prostych systemów jak GHP/GMP, do 6 miesięcy, w przypadku systemów rozbudowanych jak ISO 22000.

Etapy wdrażania systemu

 • Audyt wstępny

Projektowanie każdego systemu rozpoczynamy od przeprowadzenia u Klienta audytu wstępnego. Pozwala on nam na poznanie zakładu, sposobu jego działania, zachodzących wewnątrz procesów i ich powiązań. Dobre poznanie zakładu i wypracowanie koncepcji przyszłego systemu ma istotny wpływ na dynamikę i efektywność późniejszych prac wdrożeniowych.

 

 

 • Szkolenia
  Zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnej wiedzy z zakresu normy oraz obowiązujących przepisów prawa żywnościowego poprzez przeprowadzenie wszystkich szkoleń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. W tym etapie prowadzimy szkolenia dla:

   

  • Pracowników.
  • Kady kierowniczej zakładu.
  • Zespołu wdrożeniowego.
 • Opracowanie systemu zarządzania

Opracowanie dokumentacji wymaganej przez normę (księgi jakości, procedur, instrukcji, formularzy zapisów). Dokumentacja jest opracowywana przez naszą firmę na najwyższym poziomie. Na tym etapie przeprowadzamy również doradztwo w sprawach organizacyjnych oraz wszelkie działania zapewniające stworzenie systemu odpowiadającego wymogom normy oraz obowiązującym przepisom prawa żywnościowego. Zawsze dążymy do minimalizacji ilości dokumentów, aby nie tworzyć zbędnej, nieużytecznej dokumentacji, którą później należy niepotrzebnie wypełniać.

 • Wdrożenie systemu

Uregulowania systemowe zawarte w opracowanych na wcześniejszym etapie dokumentach, bezpośrednio po ich przyjęciu i zatwierdzeniu muszą zostać wdrożone do stosowania i ścisłego przestrzegania, pod nadzorem personelu kierowniczego.

 

 • Szkolenie audytorów wewnętrznych

Jest to element niezbędny, mający na celu utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu zgodnego z wymaganiami wdrażanej normy. Szkolenie, obejmujące wykłady i ćwiczenia zakończone jest egzaminem oraz wydaniem certyfikatu.

 

 • Audyt wewnętrzny

W momencie kiedy organizacja posiada już zespół świeżo przeszkolonych audytorów w tym etapie przeprowadzamy wspólnie pierwszy audyt wewnętrzny, który ma na celu ujawnienie ewentualnych niezgodności przez porównanie stanu istniejącego z wymaganiami dokumentów systemowych. Powinien on być przeprowadzony we wszystkich obszarach, w których wdrożenie danego systemu uznane zostało za zakończone. W tym etapie przeprowadza się również udoskonalenia w razie potrzeby.

 

 • Audyt certyfikujący

Audyt jest badaniem mającym potwierdzić, że system funkcjonuje zgodnie z wymogami normy. Audyt przeprowadzony musi być przez niezależną firmę posiadająca uprawnienia tzw. jednostką certyfikującą. Nasza firma pomoże Państwu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją. Nasz konsultant bierze czynny udział w audycie certyfikującym. Jesteśmy z Państwem aż do momentu uzyskania certyfikatu.

 

Należy podkreślić, że:

 

 1. Prowadzenie firmy powierzane jest konsultantowi, który współpracuje z firmą od rozpoczęcia prac aż do audytu certyfikującego. Dla zapewnienia nadzoru i koordynacji wszystkich działań związanych z wdrażanym systemem konsultant regularnie odwiedza Państwa i zbiera potrzebne mu informacje. Termin spotkań jest wcześniej ustalany z Państwem. Częstotliwość spotkań zależy od preferencji klienta, ustanowionego harmonogramu prac i specyfiki firmy.
 2. Dokumentację systemową (tj. procedury, instrukcję Księgę jakości) opracowuje konsultant. Zgodnie z życzeniem Klienta uwzględniamy w tworzonym systemie zarządzania dokumenty już funkcjonujące, posiadane systemy wspomagające zarządzanie.
 3. Powstanie każdego dokumentu jest poprzedzone zebraniem informacji od określonych pracowników tak, aby stworzyć go najbardziej adekwatnym do specyfiki firmy i zrozumiałym dla osób, które mają na danym dokumencie pracować. Wszystkie powstające sukcesywnie dokumenty są weryfikowane przez pracowników z firmy oraz jej kierownictwo.