INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego określa organizacyjne, techniczne i porządkowe warunki ochrony przeciwpożarowej wymagane w trakcie eksploatacji obiektów i znajdujących się w nich urządzeń. Prawidłowe i rzetelne wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także wdrożenie zawartych w niej spostrzeżeń przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Dodatkowo ułatwia administrowanie nim, a właścicielowi lub zarządcy zapewnia komfort w zakresie dopełnienia obowiązków prawnych.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędnym dokumentem sporządzanym dla obiektów o wielkości od 1000 m3 kubatury (średnio 300 m2 powierzchni). Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wymagane są dla budynków użyteczności publicznej (takich jak np. biurowce, lokale usługowo-handlowe, urzędy, kina, przedszkola, szkoły, szpitale), budynków magazynowych (np. stacje paliw), inwentarskich, produkcyjnych (np. fabryki), a także tak zwanych budynków zamieszkania zbiorowego, do których zalicza się między innymi hotele, pensjonaty, domy opieki, domy wczasowe.

Uprawnienia do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą sporządzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wymagane jest przynajmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów lub specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub posiadanie tytułu zawodowego technika pożarnictwa.

 

 

Aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 

Wymienione wyżej rozporządzenie stanowi także, że „instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.”

 

 

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 

 

Na kompletną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego składa się część opisowa oraz graficzna.

Opis dotyczy:
– warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu w tym zagrożenia wybuchem
– wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe

– przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego

– postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia
– przeprowadzania prac mogących spowodować pożar (jeżeli są takie przewidziane)
– warunków i organizacji ewakuacji ludzi
– ćwiczeń ewakuacji ludzi
– zaznajomienia użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią sporządzonej instrukcji
– zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej osób będących stałymi użytkownikami obiektu

Część graficzna zawiera plany obiektu oraz jego usytuowania. Znajdują się w nich informacje dotyczące przede wszystkim:

– powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku
– odległości od budynków sąsiadujących
– parametrów pożarowych występujących substancji palnych
– występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej, lub w strefach pożarowych
– kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
– lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem
– podziału obiektu na strefy pożarowe
– warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych
– usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
– instalacji centralki systemu sygnalizacji pożaru
– dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
– hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych
– dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony
– wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję

 

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego a ubezpieczenie

 

Ochrona przeciwpożarowa użytkowanych budynków zgodna z obowiązującymi przepisami jest warunkiem uzyskania ubezpieczenia. Dobrze jest wiedzieć, że ubezpieczyciel nie zawsze o tym informuje. Umowy dotyczące ubezpieczeń najczęściej nie zawierają szczegółów ochrony przeciwpożarowej. Stwierdzają jedynie konieczność spełniania przepisów przeciwpożarowych.