PLAN BIOZ

OPRACOWANIE PLANU BIOZ

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ należy do kierownika budowy, a dokładniej musi on zapewnić jego sporządzenie. Zatem nie musi robić tego osobiście – wykonanie tego zadania może powierzyć osobie lub firmie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Plan BIOZ sporządzany jest w oparciu o informację BIOZ zawartą przez projektanta w projekcie budowlanym. Plan BIOZ powinien być sporządzony przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót.

Ponadto kierownik jest obowiązany do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BIOZ (oraz przyjęciu obowiązku kierowania budowy), które to inwestor winien załączyć do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Struktura planu BIOZ

 1. Część tytułowa – zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ.
 2. Część opisowa – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:
  • zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów
  • wykaz istniejących obiektów
  • wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie
  • informacja dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia
  • informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
  • informacja o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych
  • określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
  • informacja o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez pracowników
  • określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy
  • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie
  • wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby umożliwiających szybką i sprawną ewakuację
  • wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy
 3. Część rysunkowa – jest uzupełnieniem części opisowej i stanowi element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej. Zwykle część rysunkowa opracowywana jest na kopii zagospodarowania działki lub terenu. W tej części powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów.